«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

 Հոդված 1.«Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

 Հոդված 2. Օրենքի 94-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին պարբերությունում «50» թիվը փոխարինել «20» թվով, իսկ «գումարի չափով» բառերը` «40 տոկոսի չափով» բառերով:

 

Հոդված 3.

  1. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից։
  2. Uույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից հետո` քuան oրվա ընթացքում Օրենքի 7-րդ հոդվածի «գ» կետով նախատեսված`հանրակրթական դպրոցների, պրոֆտեխնիկական ուսումնարանների, միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքերում տեղակայված հանրային սննդի գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել հայտարարություն`ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ:

3.Օրենքի 94-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին պարբերության դրույթները կիրառվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերված խախտումների մասով:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

  2015թ. դեկտեմբերի 29

  Ստեփանակերտ

  ՀՕ-68-Ն