«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 27-ին 

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրեն­քի 3-րդ հոդվածը «(այսուհետ` վճարողներ)» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտոնագրային վճար վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերը» բառերով:

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

  ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

        30 դեկտեմբերի 2011թ.

        ք.Ստեփանակերտ

        ՀՕ-102-Ն