«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2010թ. ապրիլի 15-ին

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ ու չորրորդ պարբերություններից և 94-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունից հանել «տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի և» բառերը:

 

Հոդված 2.Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 861-րդ հոդվածի «բ» և «գ» կետերը, 862-րդ հոդվածի «բ» և «գ» կետերը, 863-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը, 864-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 94-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունից հանել «ինտերնետ տոտալիզատորի կամ» բառերը:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

     8 մայիսի 2010թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-22-Ն