«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2009թ. հունիսի 24-ին

Հոդված 1. «Հաստատագրված  վճարների  մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի 4-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասերով.

«Սույն օ­րեն­քով կար­գա­վոր­վող հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի մա­սով` բացառապես առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող 10 քառակուսի մետր առևտրա­կան տարածքը չգերազանցող  խանութ­նե­րի, կրպակ­նե­րի (տա­ղա­վար­նե­րի) և այլ վաճառատեղերի մի­ջո­ցով առևտրա­կան գոր­ծունեությու­ն իրականացնողներն ա­զատ­վում են «Ե­կամ­տա­հար­կի մասին» Լեռնային Ղա­րա­բա­ղի Հանրապե­տութ­յան օ­րեն­քի 21-րդ ­հոդ­վա­ծի 1-ին մասի «ա» կե­տով հար­կա­յին գործա­կա­լի հա­մար սահմանված պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րի կա­տա­րու­մից, եթե առկա են Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք ապրանքների ներմուծման փաստը հաստատող փաստաթղթերը (ներմուծման հայտարարագրերը):

Սույն օ­րեն­քով կար­գա­վոր­վող հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի մա­սով` բացառապես առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող 10 քառակուսի մետր առևտրա­կան տարածքը չգերազանցող խանութ­նե­րի, կրպակ­նե­րի (տա­ղա­վար­նե­րի) և այլ վաճառատեղերի մի­ջո­ցով առևտրական գոր­ծու­նեութ­յու­ն իրականացնող ան­հատ ձեռ­նար­կա­տերերի վրա չեն տա­րած­վում «Պար­տա­դիր սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վութ­յան վճար­նե­րի մա­սին» Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հանրապետութ­յան օ­րեն­քով նախատեսված ե­կամ­տի ստաց­ման հետ կապ­ված ձեռք բեր­ված ապրանք­նե­րի հա­մար կա­տա­րած ծախ­սե­րի հիմ­նա­վոր­ման նկատ­մամբ ներ­կա­յաց­վող պահանջները, եթե առկա են Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք ապրանքների ներմուծման փաստը հաստատող փաստաթղթերը (ներմուծման հայտարարագրերը):»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից և տարածվում է 2009 թվականի հուլիսի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

     29 հունիսի 2009թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-36-Ն