«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                   Ընդունված է 2005թ. հոկտեմբերի 19-ին

      Հոդված 1.  «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք).

            ա) 11-րդ հոդվածի 1-ին կետից  և 16-րդ հոդվածի 1-ին կետից  հանել «և 57 հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով» բառերը.

            բ) 13-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «և 57 հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով» բառերը փոխարինել «53-րդ հոդվածի 2-րդ կետով» բառերով:

 

            Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածից հանել «, ը» թվարկումը:

 

            Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:

 

            Հոդված 4. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ելակետային տվյալների  արտադրյալի 1000-ապատիկի չափով՝ դրամական արտահայտությամբ» բառակապակցությունը փոխարինել  «ելակետային տվյալի`

            - Ստեփանակերտ քաղաքում      34000-ապատիկի

            - շրջկենտրոններում                   24000-ապատիկի

            - գյուղական վայրերում             18000-ապատիկի

 չափով` դրամական արտահայտությամբ» բառակապակցություններով:

 

            Հոդված 5. Օրենքի 59-րդ հոդվածում.

            ա/  «տվյալներն են» բառերը փոխարինել «տվյալն է» բառերով.

          բ/ ուժը կորցրած ճանաչել «բ» կետը:

 

         Հոդված 6.   Օրենքի  97-րդ  հոդվածից  հանել «(բացառությամբ սույն օ­րեն­քի 57-րդ հոդվածի 2-րդ ­կե­տի «բ» ենթակետով նախատեսված սահ­մա­նա­յին չա­փի)» բառերը:

 

            Հոդված 7. Օրենքի 98-րդ հոդվածը «դ» թվարկումից հետո լրացնել «, ը» թվարկումով:

 

            Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

            Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից հետո` տասն օրվա ընթացքում, օրենքի 7-րդ հոդվածի «ը» կետով նախատեսված գործունեություն իրականացնող վճարողները պարտավոր են իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել հայտարարություն ելակետային տվյալի վերաբերյալ:

 

               ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

               ՆԱԽԱԳԱՀ`                               Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

            3 դեկտեմբերի 2005 թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-228