«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2001թ. մայիսի 31-ին

            Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  6-րդ  հոդվածում «ժա» և «ժբ» ենթակետերով» բառերը փոխարինել «ժա», «ժբ» և «ժէ» կետերով» բառերով:

 

            Հոդված 2.  Օրենքի 7-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժէ» կետով՝

«ժէ) վիճակախաղերի կազմակերպում»:

 

Հոդված 3.  Օրենքի 10 -րդ հոդվածի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«4. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի «բ» կետով նախատեսված գործունեություն իրակա-նացնողների կողմից փաստացի օգտագործվող տարածքների մակերեսի վերաբերյալ մինչև հաշվետու ամսվան նախորդող ամսվա վերջին օրը ներառյալ ներկայացված ելակետային տվյալն ամսվա ընթացքում կարող է նվազեցվել միայն արտակարգ և տվյալ պայմաններում անկանխելի հանդիսացող հանգամանքի (անհաղթահարելի ուժի) դեպքում՝ այդ մասին տեղեկացնելով իր գտնվելու (հաշվառման, բնակության) վայրի հարկային մարմնին:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը 20-րդ հոդվածից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  201 հոդվածով՝

 

            «Հոդված 201. Հոդված 7-ի «դ» կետում նշված գործունեության մասով  հաստատագրված վճարի գործողության դադարումը

 

 1. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի «դ» կետում նշված գործունեություն իրականացնողը  դադարում է համարվել հաստատագրված վճար վճարող,  եթե նա գրավոր դիմում է  ներկայացրել իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին՝ ընդհանուր կարգով հարկման, հաշվառման և հաշվետվությունների համակարգի անցնելու վերաբերյալ:

 2. Տվյալ տարում ընդհանուր կարգով հարկման, հաշվառման և հաշվետվությունների համակարգին  անցնելու  համար դիմումը հարկային մարմին է ներկայացվում հունվարի 1-ից 25-ը ներառյալ»:

           

Հոդված 5. Օրենքի  30-րդ հոդվածի «ա»  կետը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«ա) առևտրի իրականացման վայրի՝ քառակուսի մետրերով արտահայտված, փաստացի օգտագործվող մակերեսը: Ընդ որում, անմիջականորեն առևտրի հետ կապված եւ առևտրի իրականացմանը օժանդակող   մակերեսների   հաշվառման   համար  փաստացի    օգտագործվող

մակերեսի  նկատմամբ կիրառվում է 1.2 գործակից, իսկ առևտրական դահլիճ ունեցող մշտական շինություններում գտնվող տարածքներում առևտրական գործունեություն կազմակերպողների համար՝  0.7 գործակից:

Փաստացի օգտագործվող մակերես է համարվում առևտրի իրականացման վայրի գործունեություն կազմակերպողի կողմից առևտուր իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց հատկացված՝  քառակուսի մետրերով արտահայտված տարածքը.»:

 

Հոդված 6. Օրենքը 15-րդ գլխից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  նոր 151  գլխով՝
«ԳԼՈՒԽ 151

               ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

            Հոդված 861. Վիճակախաղի հասկացությունը

                Սույն օրենքի իմաստով՝

                ա) վիճակախաղ է հրապարակային միջոցառումը, որի ընթացքում կազմակերպիչը մասնակիցների միջև անցկացնում է վիճակախաղի շահման ֆոնդի խաղարկություն, ընդ որում՝ շահումները կախված չեն նրա գործողություններից և կամքից, այլ բացառապես արդյունք են պատահականության.

               բ) տոտալիզատոր (այսուհետ՝ նույնպես վիճակախաղ)՝ խաղ, որի մասնակիցը  կանխա-գուշակում է խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տար-բերակը, ընդ որում՝  շահումը պայմանավորված է կանխագուշակման մասնակի կամ լրիվ համընկումից տեղի ունեցած փաստով.

              գ) խաղարկությունով վիճակախաղ՝ տոմսի շահող լինելու հանգամանքը պարզվում է այն ձեռք բերելուց և շահումների ֆոնդի խաղարկության անցկացումից հետո.

              դ) ոչ խաղարկությունով վիճակախաղ՝ տոմսի շահող լինելու հանգամանքը հնարավոր է պարզել անմիջապես այն ձեռք բերելուց հետո:

 

          Հոդված 862. Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճար վճարողները

Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճար վճարողներ են հանդիսանում վիճակախաղերի կազմակերպիչները:

 

        Հոդված 863. Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի չափը

Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի ամսական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի 18 տոկոսի չափով:

 

       Հոդված 864. Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի  հաշվարկման ելակետային տվյալը

        Վիճակախաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի  հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում ամսվա ընթացքում անցկացված բոլոր խաղարկությունների համար իրացված վիճակախաղերի տոմսերի ընդհանուր արժեքը:»:

 

        Հոդված 7.  Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում  հրապարակման պահից:

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹ

        Հոդված 8.Անկախ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի՝ 2001 թվականի 2-րդ կիսամյակում  ընդհանուր կարգով հարկման, հաշվառման և հաշվետվությունների համակարգին  անցնելու  համար դիմումը հարկային մարմին է ներկայացվում հուլիսի 1-ից 25-ը ներառյալ:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

20  հունիսի   2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-155