«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 1999թ. դեկտեմբերի 29-ին

          Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները՝

 

ա) օրենքի 31 հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետում «1.0» թվանշանը փոխարինել  «0.8» թվանշանով.

 

բ) օրենքի 34 հոդվածում «65-ապատիկի» բառերը փոխարինել  «50-ապատիկի» բառերով.

 

գ) օրենքի 41 հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետից  հանել «մերձքաղաքային՝  1.1»  եւ  «միջքաղաքային եւ միջպետական՝  1.2» տողերը.

 

դ) հանել օրենքի 41 հոդվածի 3-րդ կետի  «գ» ենթակետը:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 դեկտեմբերի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-85