«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2008թ. դեկտեմբերի 17-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (14 հոկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-2, այսուհետ՝ օրենք) 34-րդ հոդվածի 1-ին մասում «, ինչպես նաև հաշմանդամ երեխաներին տրվում է» բառերը փոխարինել «տրվում է ամենամսյա» բառերով։

 

Հոդված 2. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասությունը լրացնել «, բացառությամբ ամենամսյա դրամական օգնության» բառերով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ               

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-68-Ն