«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

      Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  (20 նոյեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-2) 37-րդ հոդվածից հանել «, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջեի» բառերը։

 

            Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

 

 

          ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

        30 դեկտեմբերի 2007 թ.

        ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-111