‹‹Հանրակրթության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2011թ. փետրվարի 17-ին

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-2-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի 9-րդ մասում «պահանջներին համապատասխան» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 11-րդ մասից հանել «,ըստ համապատասխան աստիճանի,» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածում`

1) 10-րդ մասը «դասարան» բառից հետո լրացնել «` բացառությամբ սույն հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված դեպքի:».

2) 11-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«11. Ընթացիկ ուսումնական տարվա ընթացքում` մինչև մայիսի 15-ը ընդհանուր առմամբ 30 օր կամ 180 ժամ և ավելի կրթական ծրագրի մասնակցությունից բացակայած սովորողի հաջորդ դասարան կամ կրթության հաջորդ աստիճան փոխադրելու հարցը կարգավորվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ կետը «իրականացնում է» բառից հետո լրացնել «սույն օրենքով,» բառերով:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

 

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

     4 մարտի 2011թ.

     ք.Ստեփանակերտ

     ՀՕ-5-Ն