«Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  2006  թվականի դեկտեմբերի 6-ի  ՀՕ-4 օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «1,10» թիվը փոխարինել «1,3» թվով:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      30 դեկտեմբերի 2011թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-100-Ն