«Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 23-ին

    Հոդված 1. «Հանրային  ծառայությունները և տնտեսական  մրցակցությունը  կարգավորող մարմնի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի  ՀՕ-4 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ նոր պարբերությամբ`

«Հանձնաժողովի անդամներն ու աշխատակազմի աշխատակիցները իրավունք չունեն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նվերներ կամ նյութական այլ օգուտներ ստանալ  ապրանքային շուկայի մասնակիցներից:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 14-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14. Հանձնաժողովն իրավասու է կիրառել օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ, նշանակել օրենքով նախատեսված չափով տուգանք: Վարչական վարույթը Հանձնաժողովի կողմից վարչական ակտ ընդունելուն ուղղված գործունեություն է: Վարույթը հարուցվում է անձի (անձանց) դիմումի կամ վարչական մարմնի նախաձեռնության հիման վրա: Վարչական ակտն արտաքին ներգործություն ունեցող` Հանձնաժողովի վարչական որոշումն է, որն ընդունվում է հանրային իրավունքի բնագավառում կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով և ուղղված է անձանց իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելուն:

Հանձնաժողովը վարչական վարույթն իրականացնում է Հանձնաժողովի կողմից հաստատված վարչական վարույթի իրականացման կարգի համաձայն:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 18-րդ  հոդվածում` 

1) 3-րդ մասը շարադրել  հետևյալ  խմբագրությամբ.

«3. Հանձնաժողովի աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը հաշվարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարի տեղակալի` օրենքով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը բազմապատկելով 1,10 գործակցով, բազմապատկելով Հանձնաժողովի  անդամների  թվով և բազմապատկելով 13-ով:».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ մաս.

«4. Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատակիցների աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը հաշվարկվում է` սույն հոդվածի 3-րդ մասի համապատասխան հաշվարկված` Հանձնաժողովի  մեկ անդամի աշխատավարձի միջին տարեկան մեծությունը բազմապատկելով 0,43 գործակցով և  բազմապատկելով Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակով:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 19-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Ազգային ժողովի կողմից հաստատված տարեկան բյուջեի շրջանակներում Հանձնաժողովը սահմանում է Հանձնաժողովի անդամների և աշխատակազմի աշխատակիցների աշխատավարձերի չափը:»:

 

    Հոդված 5. Սույն  օրենքն ուժի մեջ է մտնում  2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ          

      ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      29 դեկտեմբերի 2010թ.

      ք.Ստեփանակերտ

     ՀՕ-78-Ն