‹‹Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին››ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 23-ին

 Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-125  օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «մեծության 70 տոկոսը» բառերը փոխարինել «մեծությունը» բառով:

 

    Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ      

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

          29 դեկտեմբերի 2010թ.

          ք.Ստեփանակերտ

          ՀՕ-79-Ն