2004թ. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը ԼՂՀ-ում գործողության մեջ դնելու մասին

 

Հոդված 1. 2005 թվականի հուլիսի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնել 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը (դրա հետագա փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ), այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք»  (այսու-հետ` օրենսգիրք):

 

Հոդված 2. Մինչև օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելը ծագած աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են, և դրանց նկատմամբ կիրառվում են օրենսգրքի դրույթները:

 

Հոդված 3. Օրենսգիրքը գործողության  մեջ դնելու օրվանից  հետո` մեկ տարվա ընթացքում, անհրաժեշտ է օրենսգրքին համապատասխանեցնել աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարու-նակող օրենքները և այլ իրավական ակտեր:

Մինչև աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող օրենքները և այլ իրավական ակտեր օրենսգրքին համապատասխանեցնելը դրանք կիրառվում են այնքանով, որքանով չեն հակասում օրենսգրքին:

Մինչև օրենսգրքի գործողության  մեջ դնելը  հրապարակված այլ նորմատիվ իրավական ակ-տեր, գերատեսչական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների այն ակտերը, որոնցով կար-գավորվող  հարաբերություններն օրենսգրքի համաձայն  պետք է կարգավորվեն միայն օրենքով, գործում են մինչև  համապատասխան օրենքները գործողության մեջ դնելը:

 

Հոդված 4. Օրենսգիրքը գործողության  մեջ դնելու օրվանից հետո` մեկ տարվա  ընթացքում, գործատուները պարտավոր են առանց աշխատանքային պայմանագրի աշխատանքային հարաբե-րությունների մեջ մտած աշխատողների հետ կնքել աշխատանքային պայմանագրեր` օրենսգրքով սահմանված կարգով:

 

Հոդված 5. Գործատուն պարտավոր է օրենսգիրքը գործողության  մեջ դնելուց հետո` երեք տարվա ընթացքում, ապահովել օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 243-րդ, 245-րդ, 249-255-րդ հոդվածների պահանջների կատարումը:

 

Հոդված 6. Աշխատանքային վեճերի նկատմամբ օրենսգրքի  դրույթները տարածվում են այն դեպքում, եթե աշխատանքային վեճն առաջացել է օրենսգիրքը գործողության  մեջ դնելուց հետո:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի առաջին կետի դրույթները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում չեն կիրառվում: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոչ աշխատան-քային, տոն և հիշատակի օրերը սահմանվում են առանձին օրենքով:

         

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

12 մայիսի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-186