«Համատիրության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի 5-ին

Հոդված 1. «Համատիրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 հունիսի 2003 թվականի, ՀՕ-48) 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովան-դակությամբ նոր նախադասությամբ. «Համատիրության հիմնադրման մասին որոշումը, օրենքով նախատեսված հարցերից բացի, պետք է նշում պարունակի նաև կառավարչի կամ կառավարչի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման մասին:»:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

                  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

5 հոկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-75