«Կուսակցությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի 5-ին

Հոդված 1. «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրեն-քի (17 հոկտեմբերի 2003 թվականի, ՀՕ-66) 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «կազմավորման մասին» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև նշանակվում է (ընտրվում է) գործադիր մարմնի ղեկավար (կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար):» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից մեկ ամիս հետո:

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

5 հոկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-68