«Կրթության պետական տեսչության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Կրթության պետական տեսչության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի մայիսի 31-ի ՀՕ-286 օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2.Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի «տարրական ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր» բառերը փոխարինել «հանրակրթական հիմնական» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

           27 հունվարի 2010թ.

           ք.Ստեփանակերտ

           ՀՕ-4-Ն