«Կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2005թ. մայիսի 25-ին

Հոդված 1. «Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 3-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ ենթակետի «կառույց» բառը փոխարինել «կազմակերպություն» բառով.

2) 8-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 81 -րդ ենթակետ.

«81) արհեստագործական ուսումնարան` ուսումնական հաստատություն, որտեղ իրականացվում է  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր.».

3) 15-րդ ենթակետից հանել «և կատարում է գիտական ուսումնասիրություններ» բառերը.

4) 18-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 181 -րդ ենթակետ.

«181) արհեստագործ՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրին համապատասխան ամփոփիչ ատեստավորում անցած անձանց.».

5) 19-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«19) կրտսեր մասնագետ՝ միջին մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրին համապատասխան ամփոփիչ ատեստավորում անցած անձանց.».

6) 22-րդ ենթակետի «երկամյա» բառը փոխարինել «առնվազն մեկ տարի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 9-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9) ուսումնական հաստատությունների ու դրանց կողմից տրվող ավարտական փաստաթղթերի իրավահավասար կարգավիճակի ապահովումը:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետը «հեռակա» բառից հետո լրացնել «, հեռավար (դիստանցիոն)» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին կետը 2-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21-րդ ենթակետով՝

«21) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական).»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Նախնական  մասնագիտական  (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության  ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագրերը, համապատասխան բնագավառի (ների) պետական կառավարման լիազորված մարմնի հետ համաձայնեցված և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի հաստատած չափորոշիչներին համապատասխանեցված, հաստատում են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունները:».

2) 4-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը համարել 41-րդ կետ.

3) 7-րդ կետը «հանրակրթության,» բառից հետո լրացնել «նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),» բառերով.

4) 8-րդ կետում «հեռակա  ձևով» բառերը փոխարինել «հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Պետական միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքով:

Պետական բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հրամանագրումն ավարտվում է ընդունելության քննությունների ավարտից հետո՝ քսանօրյա ժամկետում:»:

2) 5-րդ կետի  2-րդ մասի 1-ին ենթակետը «հեռակա» բառից հետո լրացնել «հեռավար (դիստանցիոն),» բառերով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 21-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 21. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացումը

 

1.Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն իրականացնում են սույն օրենքով  նախատեսված, կրթական տարբեր մակարդակներին բավարարող կրթական ծրագրեր՝ նախնական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական որակավորմամբ կադրեր պատրաստելու նպատակով:

2. Մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական և հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների կրթական մասնագիտությունների ցանկը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագիտական որակավորումների ուսուցման տևողությունը՝ ըստ մասնագիտությունների, և կրթության հիմքը՝ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ներկայացմամբ հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 8. Օրենքի 22-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 22. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը

 

1. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության նպատակը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) որակավորմամբ մասնագետներ պատրաստելն է:

2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունն իրականացվում է արհեստագործական ուսումնարաններում, այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, ուսումնական կենտրոններում, քրեակատարողական հիմնարկներում:

3. Համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում նախնական մասնագիտական  արհեստագործական կրթությունը կարող է իրականացվել նաև անհատական մասնագիտական ուսուցման ձևով (վարպետային ուսուցում), որի իրականացման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության հիմքը ըստ մասնագիտությունների սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:»:

Հոդված 9. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Միջին մասնագիտական կրթության նպատակը առնվազն հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքի վրա միջին մասնագիտական որակավորմամբ մասնագետներ պատրաստելն է:»:

 

Հոդված 10. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «հիմնարկների» բառը փոխարինել «կազմակերպությունների» բառով:

 

Հոդված 11. Օրենքի 28-րդ հոդվածում՝

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 28. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարությունը և ակադեմիական ազատությունները».

 

2) 1-ին և 3-րդ կետերի «Համալսարանական» բառը փոխարինել «Բուհական» բառով:

 

Հոդված 12. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետը «հանրակրթական,» բառից հետո լրացնել «նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),» բառերով:

 

Հոդված 13. Օրենքի 37-րդ հոդվածի՝

1) 8-րդ կետը «հանրակրթական,» բառից հետո լրացնել «նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),» բառերով:

2) 9-րդ կետը «ոչ պետական» բառերից հետո  լրացնել «նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),» բառերով:

 

Հոդված 14. Օրենքի 44-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին կետը «ուսումնական հաստատությունը» բառերից հետո լրացնել «կրթական ծրագ-րերով ուսումնառությունն ավարտած և» բառերով.

2) 2-րդ և 4-րդ կետերից հանել «պետական նմուշի» բառերը.

3) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Պետական մարմինների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար բարձրագույն կրթության մասին վկայող փաստաթուղթը պետական կամ հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության տված ավարտական փաստաթուղթն է, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:»:

 

Հոդված 15. Օրենքի 45-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

«4. Պետական ուսումնական հաստատությունների գույքն օտարվելու դեպքում կարող է օգտագործվել միայն  ուսումնական նպատակներով:»:

 

Հոդված 16. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող երեսուներորդ օրվանից:

                                     

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

21 հունիսի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-200