«Կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2001 թվականի

դեկտեմբերի 27-ին

 

Հոդված 1. «Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի  3-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «պետական հիմնարկ կամ իրավաբանական անձ» բառերը փոխարինել  «կառույց» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 5-րդ կետից հանել «(մսուր-մանկապարտեզ, ընտանե-կան մանկապարտեզ)» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետը «լրացուցիչ կրթության» բառերից հետո լրացնել «, այդ թվում՝ արտադպրոցական դաստիարակության.» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«8. Հեռակա ձեւով մասնագիտական միջին եւ բարձրագույն կրթության կազմակերպումն իրականացվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, իսկ մասնագիտությունների ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը»:

 

Հոդված 5.  Օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Պետական միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում դիմորդների ընդունելության արտոնությունները սահմանվում են օրենքով»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետից հանել «ձեռնարկությունների,» բառը:

 

Հոդված 7. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետից հանել «սովորողների եւ» բառերը:

 

Հոդված 8. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետից հանել «ինչպես նաեւ ուսումնական կենտ-րոններում՝ մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագրերով» բառերը:

 

Հոդված 9. Օրենքի 27-րդ հոդվածի՝ 

ա) 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Պետական ուսումնական հաստատությունը հիմնարկի կամ իրավաբանական անձի կար-գավիճակ ունեցող կազմակերպություն է, որը, սույն օրենքին, օրենքներին եւ իրավական այլ ակտերին համապատասխան, ձեռք է բերում իր խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավունքներ եւ պարտականություններ».

բ) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ կետը:

 

Հոդված 10. Օրենքի 28-րդ հոդվածի՝

ա) 6-րդ կետի երկրորդ պարբերությունից հանել «իրեն  հատկացված» բառերը.

բ) 8-րդ կետի «սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը» բառերը փոխարինել «սահմանվում է օրենսդրությամբ» բառերով.

գ) 9-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9. Ընդունելության քննությունների մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները բարձրագույն ուսումնական հաստատության որոշմամբ կարող են հրամանագրվել վճարովի հիմունքներով, ելնելով բուհի իրական հնարավորությունից: Այս կարգով հրամանագրված ուսանողները չեն կարող օգտվել սույն հոդվածի 6-րդ կետի երկրորդ պարբերության արտոնություններից»:

 

Հոդված 11. Օրենքի 30-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 30. Ուսումնական հաստատության  ստեղծումը

 

1. Ուսումնական հաստատությունն ստեղծվում է հիմնադրի (հիմնադիրների) որոշմամբ:

2. Ուսումնական հաստատությունն ստեղծված է համարվում հիմնադրի (հիմնադիրների) կողմից դրա կանոնադրությունը հաստատելու եւ օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում ստանալու պահից»:

 

Հոդված 12. Օրենքի 33-րդ հոդվածի վերնագրից հանել «Իրավաբանական անձ հանդի-սացող» բառերը:

 

Հոդված 13. Օրենքի 35-րդ հոդվածի  1-ին կետի 4-րդ ենթակետից հանել «ոչ պետական» բառերը:

 

Հոդված 14. Օրենքի 36-րդ հոդվածի  2-րդ կետը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Հաստատում է պետական կրթական չափորոշիչների ձեւավորման եւ հաստատման կարգը.»:

 

Հոդված 15. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1) մշակում է կրթության զարգացման պետական ծրագիրը, պետական կրթական չափո-րոշիչների ձեւավորման եւ հաստատման կարգը.»:

 

Հոդված 16. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4) ապահովում են պետական ուսումնական հաստատություններին օգտագործման իրա-վունքով հանձնված շենքերի կառուցումը, շահագործումը եւ պահպանումը.»:

 

Հոդված 17. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 5-րդ կետի առաջին պարբերությունում «կառավարում է» բառերը փոխարինել «ղեկավարում է» բառերով:

 

Հոդված 18.  Օրենքի 41-րդ հոդվածը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 41. Կրթական գործունեության լիցենզավորումը

 

1. Օրենքով նախատեսված կրթական ծրագրերը կարող են իրականացվել միայն լիցեն-զիայի առկայության դեպքում: Լիցենզիան տրվում է ուսումնական հաստատությանը հետեւյալ պահանջների բավարարման դեպքում.

1) հիմնական մանկավարժական եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմ.

2) լաբորատոր բազա եւ ուսումնական տարածք.

3) ուսումնամեթոդական ապահովում.

4) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգ.

5) ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազա:

2. Կրթական գործունեության լիցենզիան տալիս է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

3. Կրթական ծրագրերի լիցենզավորումն իրականացվում է օրենքով եւ Լեռնային Ղարա-բաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով»:

 

Հոդված 19. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Զեկուցագրի հիման վրա պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած որո-շումն ուսումնական հաստատությունը կարող է բողոքարկել դատարան»:

 

Հոդված 20. Օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին կետը «(վկայական....)» բառից հետո լրացնել «ատեստատ,» բառով:

 

Հոդված 21. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Պետական ուսումնական հաստատության գործունեությունն ապահովելու նպատակով՝ վերջինիս սեփականության կամ օգտագործման (անհատույց կամ հատուցելի) իրավունքով շենքեր, շինություններ, սարքավորումներ, ինչպես նաեւ սպառողական, սոցիալական, մշակու-թային եւ այլ նշանակության անհրաժեշտ հանձնվող պետական գույքի տեսակները հաստատում է կառավարությունը»:

 

Հոդված 22. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Պետական բյուջեից պետական ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումն իրակա-նացվում է պետական պատվերի (բացի հեռակա ուսուցումից), սուբսիդիայի, պետական սեփակա-նություն հանդիսացող գույքի պահպանության վճարի եւ այլ ձեւերով»:

 

Հոդված 23. Օրենքի 53-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 53. Սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 5-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում միջին մասնա-գիտական կրթության մասին, բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մա-սին օրենքներն ընդունելուց հետո»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր հոդվածով.

 

«Հոդված 55. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի գործողությունը տարածվում է միայն 2001 թվականին եւ դրանից հետո հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ընդունված անձանց վրա»:

 

Հոդված 25. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

               31 հունվարի  2002 թ.

               ք.Ստեփանակերտ

                ՀՕ - 181