«Կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2001թ. օգոստոսի 24-ին

Հոդված 1. «Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ կետում կրկնվող «յոթ» բառը փոխարինել «վեց եւ կես» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածում՝

ա) 3-րդ կետի առաջին մասի «10» թիվը փոխարինել «11» թվով:

Նույն կետի 2-րդ ենթակետի «8» թիվը փոխարինել «9» եւ 3-րդ ենթակետի «9-10» թվերը՝ «10-11» թվերով.

բ) 7-րդ կետում կրկնվող «16» թիվը փոխարինել «16,5» թվով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 սեպտեմբերի  2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-161