Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2004թ. հոկտեմբերի 20-ին

 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կենսաապա-հովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի հաշվարկման ու հաստատման իրավական հիմքերը, ինչպես նաև կարգավորում է պետական սոցիալական քաղա-քականության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

 

Հոդված 2. Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման  նվազագույն բյուջեի մասին օրենսդրությունը

 

Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին օրենսդրությունը բաղկացած է սույն օրենքից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից:

 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

1) կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղ՝ մարդու առողջության պահպանման և կենսագործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ՝ միջազգայնորեն ընդունված ֆիզիոլո-գիական, առողջապահական և սոցիալական նորմատիվներով հաշվարկված սննդամթերքի և հիմ-նավորված գործակիցներով հաշվարկված ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների կազմն ու կառուցվածքը սահմանող նվազագույն քանակ.

2) կենսաապահովման նվազագույն բյուջե՝ միջազգայնորեն ընդունված կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի դրամական արժեք.

3) սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնական խմբեր՝ աշխատունակ բնակչություն, թոշակառուներ, երեխաներ:

 

Հոդված 4. Կենսաապահովման նվազագույն  զամբյուղի և կենսաապահովման  նվազագույն  բյուջեի սահմանման նպատակը

 

Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի սահմանումը նպատակ ունի՝

1) գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության կենսամակարդակը.

2) կենսամակարդակի գնահատված ցուցանիշն օգտագործել պետական սոցիալական քաղաքականություն մշակելիս և իրականացնելիս.

3) հիմնավորել սահմանվող նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների, կրթաթոշակների, ինչպես նաև նպաստների և սոցիալական այլ վճարների չափերը.

4) որոշել չհարկվող եկամտի չափը:

 

Հոդված 5. Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի հաշվարկման և   սահմանման կարգը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնական խմբերի և բնակչության մեկ շնչի հաշվով կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը և կա-ռուցվածքը, սկսած 2005 թվականից, հաշվարկվում են ոչ պակաս, քան երեք տարին մեկ անգամ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով մշակվող և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաստատած մեթոդական հանձնարարականների հիման վրա:

2. Նշված մեթոդական հանձնարարականների մշակման աշխատանքներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով կարող է մասնակցել Արհես-տակցական կազմակերպությունների հանրապետական միությունը:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը սահմանվում են օրենքով: Մինչև սույն կետով նախատեսված օրենքի ընդունումը առաջին երեք տարվա համար կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 6. Կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի չափը, դրա հաշվարկման

                  պարբերականությունը և հաստատման կարգը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնական խմբերի և բնակչության մեկ շնչի հաշվով կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի չափը հաշվարկվում է առնվազն տարին մեկ անգամ` մինչև հունիսի 30-ը, կենսաապահովման նվազագույն զամբյու-ղի կազմում ներառված պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների սպառողական գների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրության տվյալների հիման վրա, և հրապա-րակվում է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում», ինչպես նաև առավելագույն տպաքանակ ունեցող մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցնե-րով:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնական խմբերի և բնակչության մեկ շնչի հաշվով կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի չափը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 7. Կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մեծության հաշվառումը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի,

                կենսաթոշակների, կրթաթոշակների, ինչպես նաև նպաստների և  սոցիալական այլ վճարների չափերը սահմանելիս

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մեծությունը հիմք է նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների, կրթաթոշակների, ինչպես նաև նպաստների և սոցիալական այլ վճարների չափերի սահմանման համար:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթո-շակների, կրթաթոշակների, ինչպես նաև նպաստների, սոցիալական այլ վճարների չափերի եւ կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մեծության միջեւ համամասնությունները յուրաքանչյուր տարի արտացոլվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքում:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                          Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

2 նոյեմբերի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 133