«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

              
                                                                                                                                                                                                                   
 Ընդունված է 2013թ. փետրվարի 21-ին

    Հոդված1. «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ի  ՀՕ-58-Ն օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ ՝

        «3. Ազգային տաղավար տոներին հաջորդող աշխատանքային օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող է տեղափոխվել նախորդ կամ հաջորդ շաբաթ օրը:»:

      

 Հոդված2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման  օրվան հաջորդող օրը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ      

 

 

 

 

    13 մարտի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-2-Ն