«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2011թ. հոկտեմբերի 26-ին

        Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

2.

պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների առևտուր և պայթեց­ման աշխատանքների կատարում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

3.

հրագործական ապրանքների արտա­դրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

4.

գազաբալոնային համակարգերի տեղա­դրման աշխատանքների կատարում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

5.

ավտոգազալիցքավորման ճնշակայան­ների (ԱԳԼՃԿ) կառուցում և շահագործում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

6.

կրակմարիչների լիցքավորման աշխա­տանքների կատարում և առևտուր

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

7.

զենքի արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

8.

զենքի առևտուր

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

9.

թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- արտադրություն կամ պատրաստում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

- նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի մշակում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

- պահպանում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

 

- տեղափոխում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

 

- բաշխում, բացթողում և իրացում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

 

- արտադրության, պատրաստման, վերամշակման, իրացման, օգտագոր­ծ­ման (այդ թվում` բժշկական) նպատա­կով ձեռքբերում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

 

- գիտական և ուսումնական նպատակ­ներով օգտագործում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

- ցուցակներում ներառված պատրաստուկների ստացման նպատա­կով վերամշակում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

- օգտագործմամբ փորձաքննության անցկացում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

- արտահանում կամ ներմուծում

ԼՂՀԿ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

-

10.

դրամահատման, պետական մեդալների, շքանշանների պատրաստում կամ արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

11.

պետական կնիքների, դրոշմակնիքների պատրաստում կամ արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

12.

հատուկ պաշտպանվածություն  պա­հան­ջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ»:

 

    Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 30-րդ օրվանից:

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

       7 դեկտեմբերի 2011թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-55-Ն