«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի հոկտեմբերի 28-ի ՀՕ-50-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածում «2011 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2012 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերով:

 

    Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ          

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

       28 դեկտեմբերի 2010թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-57-Ն