«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2010թ. մարտի 25-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի «16. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

 

 

«16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում կամ

փորձաքննություն կամ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- բնակելի (բացառությամբ ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով կառուցվող անհատական բնակելի տների, ավտոտնակների, օժանդակ շինությունների, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների), հասարակական և արտադրական (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

 

- տրանսպորտային

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

 

- հիդրոտեխնիկական

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

 

- էներգետիկ

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

 

- կապի

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

2

շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- բնակելի ( բացառությամբ ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով կառուցվող անհատական բնակելի տների, ավտոտնակների, օժանդակ շինությունների, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների), հասարակական և արտադրական (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

 

- տրանսպորտային

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

 

- հիդրոտեխնիկական

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

 

- էներգետիկ

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

 

- կապի

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

3

ինժեներական հետազննում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

 

-

4

շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31-րդ մասով.

«31. Սույն հոդվածի  2-րդ մասիաղյուսակի «16. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժնի 2-րդ կետի գործողությունը չի տարածվում պետական ֆինանսական միջոցներով իրականացվող շինարարության  վրա:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից վեցամսյա ժամկետում մինչև  սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիա ստացած անձանց լիցենզիաները համապատասխանեցվում են սույն օրենքի պահանջներին: Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում լիցենզիաների փոխարինման համար պետական տուրք չի գանձվում:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում սույն օրենքի պահանջներին չհամապատասխանեցված լիցենզիաների գործողությունը համարվում է դադարեցված:

    

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ       

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

         29 ապրիլի 2010թ.

        ք. Ստեփանակերտ

        ՀՕ-18-Ն