«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2009թ. հոկտեմբերի 27-ին

    Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «17. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժինը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետով.  

«12. առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում ԿՄ Բ - - - - Հ Վ»:

   Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:     

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

  17 նոյեմբերի 2009թ.

   ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-50-Ն