«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2008թ. մարտի 12-ին

Հոդված 1.«Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2002 թվականի, ՀՕ -202, այսուհետ` օրենք) 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակում`

1) 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ բաժինները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«4. ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

2.

արտարժույթի առուվաճառք

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

3.

արտարժույթի առուվաճառքի սակարկություն-ների կազմակերպում

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

5. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ    ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ներդրումային ծառայությունների մատուցում` ըստ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաս-տանի Հանրապետության օրենքով սահման-ված ներդրումային ծառայությունների տե-սակների

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

2.

կարգավորվող շուկայի օպերատորի գործու-նեություն 

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

3.

կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեու-թյուն 

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

 

6. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

բանկային գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

2.

գրավատների կազմակերպում

ԿԲ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

3.

ինվեստիցիոն հիմնադրամների գործունեու-թյուն

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

-

-

4.

կյանքի ապահովագրության իրականացում` «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հան-րապետության օրենքով սահմանված դասե-րով և ենթադասերով

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

5.

ոչ կյանքի ապահովագրության իրականա-ցում` «Ապահովագրության և ապահովա- գրական գործունեության մասին» Հայաս- տանի Հանրապետության օրենքով սահման-ված դասերով և ենթադասերով

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

 

 

6.

ինկասացիոն ծառայությունների մատուցում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

-

-

7.

ապահովագրական բրոքերային գործու-նեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

-

-

8.

վարկային կազմակերպության գործու-նեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

9.

դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացում

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

10.

վճարային գործարքների և վճարահաշվար-կային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացում

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

11.

կյանքի վերաապահովագրության իրակա-նացում

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

12.

ոչ կյանքի վերաապահովագրության իրակա-նացում

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-»:Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

       

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      17 ապրիլի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ -17