«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2006թ. դեկտեմբերի 20-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2002 թվականի, ՀՕ-202, այսուհետ` օրենք) 30-րդ հոդվածի 1-ին մասը «ավարտից» բառից հետո լրացնել «ոչ շուտ, քան 3 ամիս» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակում`

1) «1. Անվտանգության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

 

«1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

1

պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրություն

2

պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների առևտուր 

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

3

պայթեցման աշխատանքների կատարում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

4

հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ԿՄ

Պ

-

-

-

-

-

-

5

զենքի արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

6

զենքի առևտուր

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

7

թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- արտադրություն կամ պատրաստում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

- նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի մշակում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

- պահպանում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

 

- տեղափոխում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

 

- բաշխում, բացթողում և իրացում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

 

- արտադրության, պատրաստման, վերամշակման, իրացման, օգտագործման (այդ թվում` բժշկական) նպատակով ձեռքբերում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

 

- գիտական և ուսումնական նպատակներով օգտագործում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

- ցուցակներում ներառված պատրաստուկների ստացման նպատակով վերամշակում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

- օգտագործմամբ փորձաքննության անցկացում

ԼՂՀԿ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

- արտահանում կամ ներմուծում

ԼՂՀԿ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

-

8

դրամահատման, պետական մեդալների, շքանշանների պատրաստում

կամ արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

9

պետական կնիքների, դրոշմակնիքների պատրաստում կամ արտադրություն

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

10

հատուկ պաշտպանվածություն
պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրում

ԼՂՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ».

 

2) «2. Առևտրի բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական՝ մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված

կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառք, ներմուծում, արտահանում, փոխադրում

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

-».

 

3) «3. Առողջապահության բնագավառ» բաժնի 2-րդ և 3-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) «5. Արժեթղթերի շրջանառության բնագավառ» բաժնի 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

5) «9. Կրթության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

 

«9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 ԿՄ 

 Բ 

 Ա 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

1

նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում 

2

տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում 

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

3

հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում 

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

4

միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

5

հատուկ ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում 

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

6

նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

7

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի 

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

8

բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի 

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-».

 

6) «10. Հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառ» բաժնի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

7) «12. Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

 

 

«1.

վտանգավոր թափոնների`

ԼՂՀԿ

Բ

Ա

Փ

-

Ո

Հ

Վ».

 

- վերամշակում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- վնասազերծում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- պահպանում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- փոխադրում և տեղադրում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) «13. Որակի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, չափագիտության բնագավառ» բաժնի 2-րդ սյունակից հանել «և նորոգում» բառերը.

9) «15. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժնում`

ա) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«1

միջազգային կանոնավոր օդային հաղորդակցության գործունեություն

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

- ».

 

բ) 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

10) «16. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժնում`

ա) 1-ին և 2-րդ կետերի երկրորդ և յոթերորդ տողերը հանել,

բ) 1-ին և 2-րդ կետերի 2-րդ սյունակի առաջին տողերը «քաղաքացիական» բառից հետո լրացնել «և արդյունաբերական» բառերով.

11) «16.1 Զբոսաշրջության բնագավառ» բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերի 5-րդ սյունակները լրացնել «Ա» տառերով.

12) «17. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժնում`

ա) 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`
 

«7.

Սննդամթերքի արտադրություն, այդ թվում`

 

 

ԿՄ

 

 

Պ

 

 

Ա

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

7.1

թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրան-քային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների, ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից և հատապտուղներից  (բացառությամբ խաղողի և

 թթի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների և խմորման նյութե-րից էթիլային սպիրտի արտադրություն

7.2

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրան-քային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

-

7.3

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրան-քային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի և թթի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

Վ

7.4

գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

-

7.5

գարեջրի արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

-»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածը, 2-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերը, 9-րդ կետի «բ» ենթակետը, 10-րդ կետի «ա» ենթակետը, 11-րդ, 12-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին, 5-րդ կետերը, 9-րդ կետի «ա» ենթակետը, 10-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո նախկինում տրված լիցենզիաները պահպանում են իրենց իրավաբանական ուժը:

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

      30 դեկտեմբերի 2007 թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-120