«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2007թ. հունիսի 20-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2002 թվականի, ՀՕ-202, այսուհետ` օրենք) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակում`

ա) «7. Գյուղատնտեսության բնագավառ» բաժնի 4-րդ կետի 5-րդ սյունակը լրացնել «Ա» տառով:

բ) «15. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ և 5-րդ կետերով.

 

«4.

Ընդհանուր օգտագործման ուղևորա-

տար ավտոմոբիլային  տրանսպորտով

կանոնավոր փոխադրումների կազմա-

կերպում

ԿՄ

Բ

-

-

 - 

-

 - 

 - 

5. 

Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով

ուղևորափոխադրումների կազմակեր -

պում

ԿՄ

Բ

-

-

 - 

-

-»:

 

գ) «17. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակու-թյամբ 9-րդ և 10-րդ կետերով.

 

«9.

թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում և հարգադրոշմում

ԿՄ

Բ

_

_

_

Ո

Հ

Վ

10.

թանկարժեք մետաղների զտարկում, բան-կային ոսկու և ստանդարտացված ձուլա-կտորների արտադրություն

ԿՄ

Բ

_

Փ

_

Ո

Հ

Վ»:

 

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի «բ» և «գ» կետերն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

                   ՆԱԽԱԳԱՀ`                            Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

21 հուլիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-52