«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2006թ. սեպտեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2002 թվականի, ՀՕ-202) 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակում՝

1.  « 7. Գյուղատնտեսության  բնագավառ»  բաժինը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով՝

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«3.

Անասնաբուժության բնագավառում

օգտագործվող կենսապատրաստուկնե-

րի արտադրություն

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

4.

Անասնաբուժասանիտարական փորձա-

քննություն

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

5.

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադ-

րություն և (կամ) վաճառք

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ»:

 

2.  «9.  Կրթության բնագավառ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ և 7-րդ կետերով՝

 

 

6.

Նախնական (արհեստագործական)

մասնագիտական կրթական ծրագրերի

 իրականացում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-»:

7.

Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-»:

 

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

ՆԱԽԱԳԱՀ`                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

27 հոկտեմբերի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

             ՀՕ - 309