«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2006թ. ապրիլի 19-ին


                 Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 43-րդ հոդվածի աղյուսակի «17. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժնի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«4

տեղագրական, կադաստրային քար-

տեզագրման և հողաշինարարական

աշխատանքների իրականացում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

Ո

-

 
 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

27 մայիսի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 281