«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2006թ. մարտի 22-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակի`

1. 2-րդ` «Առևտրի բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

 

«2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

«Արտաքին տնտեսական գործու-

նեության ապրանքային անվանա-

ցանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի

 710210000, 710221000,

 710231000 ծածկագրերին դաս-

 վող բնական` մշակված կամ

 չմշակված, բայց չշրջանակված

 կամ չամրացված ալմաստների

 առուվաճառք, ներմուծում, ար -

 տահանում, փոխադրում

ԿՄ

Պ

-

-

-

-

-

-».

 

2. 12-րդ` «Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ կետով`

 

«2.

ավտոտրանսպորտային միջոցներից

աղտոտող նյութերի արտանետում-

ների չափումներ

 

ԿՄ

Բ

-

Փ

Մ

-

Հ

Վ»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

14 ապրիլի 2006թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 270