«Լեզվի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2007թ. մայիսի 30-ին

Հոդված 1. «Լեզվի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (20 մար-տի 1996 թվականի, ՀՕ-2, այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակու-թյամբ նոր «գ» ենթակետով.

«գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ծառայություններ և սպա-սարկում իրականացնող կազմակերպությունների, կենտրոնների, սրահների, առևտրական կետերի, կրպակների հրապարակային գրվածքը (գովազդ, ազդ, ազդագիր, ցուցապաստառ, պիտակ), բա-ցի անձնանուն նշանակող բառից, չպետք է պարունակի օտարալեզու բառեր ու արտահայ-տություններ:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

               ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

               ՆԱԽԱԳԱՀ`                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

30 հունիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 47