‹‹Իրավական ակտերի մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2014թ. հոկտեմբերի 9-ին

Հոդված 1. «Իրավական ակտերի մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀO-26 oրենքի 48-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի նորմատիվ որոշումներն ուժի մեջ են մտնում դրանցում նշված ժամկետներում, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

                                                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2014թ. հոկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-35-Ն