‹‹Իրավական ակտերի մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2013թ. սեպտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2008թ. ապրիլի 16-ի ՀՕ-26 օրենքի (այսուհետև` օրենք) 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Իրավական ակտերը պետք է ունենան վերնագրեր:»:

 

Հոդված  2.Օրենքի 43-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Իրավական ակտի հավելվածը, բացառությամբ օրենքի, ստորագրում է իրավական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը (քարտուղարը):»:

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

22 հոկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-37-Ն