‹‹Իրավական ակտերի մասին›› ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2011թ. ապրիլի 13-ին

Հոդված 1. «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-26  օրենքի  35-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-րդ և 1.2-րդ մասերով.

«1.1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաձայնությամբ քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի լիազոր պետական կառավարման մարմինը կարող են ընդունել օտար լեզվով նորմատիվ իրավական ակտեր:

1.2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաձայնությամբ քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում կարող են ընդունվել օտար լեզվով ներքին իրավական ակտեր, և այդ իրավական ակտերի դրույթները պետք է տարածվեն միայն տվյալ բնագավառներում գործունեություն իրականացնող այն անձանց վրա, որոնց ծառայողական պարտականությունների մեջ է մտնում օտար լեզվի իմացությունը:»:

 

Հոդված 2. Սույն  օրենքն ուժի  մեջ  է  մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

  25 ապրիլի 2011թ.

  ք.Ստեփանակերտ

  ՀՕ-17-Ն