Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2007թ. փետրվարի 21-ին

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական ինո-վացիոն քաղաքականության ձևավորման և իրականացման իրավական և տնտեսական հիմքերը, ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության ձևերը:

 

Հոդված 2. Օրենքում գործածվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում գործածվող հիմնական հասկացություններն են՝

ինովացիա` տնտեսական շրջանառության մեջ օգտագործվող նոր կամ  կատարելագործված տեխնոլոգիական գործընթացի, նոր կամ կատարելագործված արտադրանքի կամ ծառայու-թյան տեսքով իրացում գտած վերջնական արդյունք.

ինովացիոն նախագիծ` գիտական հետազոտությունների, մշակումների, փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կամ այլ գիտատեխնիկական արդյունքի օգտագործմամբ, տնտե-սական շրջանառության մեջ իրացվելուն, նոր կամ կատարելագործված տեխնոլոգիական գործըն-թացի, նոր կամ կատարելագործված ծառայության կամ արտադրանքի ստեղծմանն ուղղված գործունեության նախագիծ.

պետական ինովացիոն քաղաքականություն` տնտեսական  քաղաքականության բաղկացուցիչ  մաս` ուղղված ինովացիոն գործունեության զարգացմանն ու խթանմանը.

վենչուրային հիմնադրամ` իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձանց կողմից հիմնադրված կազմակերպություն, որի նպատակն է արտադրության մեջ նոր արտադրատեսակների, բարձր տեխնոլոգիաների ստեղծման,  յուրացման,  փոխանցման ֆինանսավորումը: Վենչուրային հիմնադրամների ստեղծման և գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավոր-վում են օրենքով.

ինովացիոն ենթակառուցվածք` ինովացիոն գործունեության իրականացմանը նպաստող կազմակերպություններ` գիտաինովացիոն  կենտրոններ, բիզնեսի ինկուբատորներ, տեխնոպարկեր, հիմնադրամներ և մասնագիտացված այլ կազմակերպություններ.

գիտաինովացիոն կենտրոն` գիտնականների, մասնագետների, բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի, գիտական և տեխնոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնացմանը  նպատակաուղղված գիտահետազոտական կազմակերպությունների, համալսարանների, ինստիտուտների, տեխնոպարկերի, բիզնեսի ինկուբատորների, արտադրական և այլ  կազմակերպությունների` պայմանագրային  հիմունքներով  ստեղծված միություն.

տեխնոպարկ` իրավաբանական անձ կամ համատեղ գործունեության վերաբերյալ  պայմանագրային հիմունքներով կազմակերպված  իրավաբանական անձանց (մասնակիցների) միություն, որի գլխավոր խնդիրն է ինովացիոն միջավայրի ձևավորման`  համապատասխան նյութատեխնիկական, ֆինանսական բազայի  ստեղծման  միջոցով   ներդրումային  և ինովացիոն ծրագրերի իրականացումը,  գիտատար մշակումների, բարձր տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու համաշխար-հային շուկայում  մրցունակ ապրանքի արտադրությանն ուղղված գործունեությունը.

բիզնեսի ինկուբատոր` նորաստեղծ փոքր և միջին ձեռնարկություններին և  սկսնակ ձեռնարկատերերին օժանդակելու նպատակով  ստեղծված կազմակերպություն,  որը կարող է լինել  ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ  գործել տեխնոպարկի կազմում.

պետական  ինովացիոն ծրագիր` ինովացիոն նախագծերի և միջոցառումների ամբողջություն, որի իրականացումն ապահովվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորմամբ կամ համաֆինանսավորմամբ.

լիազոր մարմին`  ինովացիոն բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազոր պետական մարմին:

 

Հոդված 3. Ինովացիոն գործունեության իրավական հիմքերը

 

1. Ինովացիոն գործունեությունն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությանը, սույն օրենքին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ օրենքներին ու իրավական ակտերին, ինչպես նաև ինովացիոն գործունեությանը վերաբերող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

2. Եթե վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

 

Հոդված 4. Ինովացիոն գործունեության տեսակները

 

Ինովացիոն գործունեությանն են վերաբերում գործունեության հետևյալ տեսակները՝

ա) տնտեսական շրջանառության մեջ իրացվող, նոր կամ կատարելագործված տեխնոլոգիական գործընթացի, նոր կամ կատարելագործված արտադրանքի  ստեղծմանն ուղղված գիտահետազոտական, փորձակոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացում.

բ) մարկետինգային հետազոտությունների իրականացում՝ ինովացիոն արտադրանքի իրացման շուկաների կազմակերպման նպատակով.

գ) նոր կամ կատարելագործված ծառայության կամ արտադրանքի ստեղծման նպատակով  տեխնոլոգիական վերազինման իրականացում և արտադրության նախապատրաստում.

դ) նոր տեխնոլոգիական գործընթացների, արտադրանքի և ապրանքների փորձարկման, ստանդարտացման և հավաստագրման իրականացում.

ե) տեխնոլոգիաների փոխանցում.

զ) նոր կամ կատարելագործված տեխնոլոգիայի կիրառման սկզբնական ժամանակահատ-վածում մինչև ինովացիոն նախագծի հետգնման նորմատիվային  ժամկետի  լրանալը նոր կամ կատարելագործված արդյունքի,  նմուշի արտադրություն.

է) ինովացիոն ենթակառուցվածքի ստեղծում և զարգացում.

ը) մտավոր սեփականության օբյեկտների, գաղտնի գիտական, գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական տեղեկատվության նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերում և փոխանցում.

թ) ինովացիոն գործունեության ֆինանսավորում կամ համաֆինանսավորում, ինովացիոն ծրագրերում և նախագծերում ներդրումների իրականացում:

 

Հոդված 5. Ինովացիոն գործունեության սուբյեկտները

 

Սույն օրենքի իմաստով ինովացիոն գործունեության սուբյեկտներ  են  իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմա-կերպություններն ու քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 6. Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության նպատակը և

                  խնդիրները

 

1. Պետական ինովացիոն քաղաքականության նպատակն է ինովացիոն գործունեության համար տնտեսական, իրավական և կազմակերպական պայմանների ապահովումը:

2. Պետական ինովացիոն քաղաքականության խնդիրներն են՝

ա) պետական ինովացիոն քաղաքականության  գերակայությունների   սահմանումը.

բ) տնտեսության  տեխնոլոգիական վերազինմանը և ինովացիոն  ենթակառուցվածքների ստեղծմանն  ու զարգացմանը նպաստելը.

գ)  ինովացիոն գործունեության ոլորտում գիտության, կրթության, արտադրության և ֆինանսավարկային կառույցների համագործակցության իրավական հիմքերի ստեղծումը:

 

Հոդված 7. Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության հիմնական

                  ուղղությունները

 

 Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության հիմնական  ուղղություններն են՝

ա) վենչուրային, ներդրումային հիմնադրամների  ստեղծման և ինովացիոն գործունեության  համար  բարենպաստ իրավական  դաշտի  ստեղծումը.

բ) ֆինանսական և ներդրումային աջակցության, երաշխիքների տրամադրումը.

գ) պետական գույքի օգտագործման իրավունքի տրամադրումը.

դ) ինովացիոն ենթակառուցվածքների` գիտաինովացիոն կենտրոնների,  հիմնադրամների, տեխնոպարկերի, բիզնեսի ինկուբատորների ստեղծմանն ու զարգացմանն աջակցությունը.

ե) ինովացիոն գործունեություն իրականացնող կադրերի պատրաստմանը, վերապատրաստմանը և որակավորման բարձրացմանն աջակցությունը:

 

Հոդված 8. Պետական ինովացիոն քաղաքականության իրականացումը

 

1. Պետական ինովացիոն քաղաքականությունը մշակում  և իրականացնում  է  Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարությունը:

2. Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցությունն իրականացվում է Ինովացիոն գործունեությանն աջակցության տարեկան ծրագրով (այսուհետ` ծրագիր): Ծրագրի իրականաց-ման ֆինանսավորումն արտացոլվում է պետական բյուջեում առանձին տողով: Ծրագիրը ներառում է  միջոցառումներ հետևյալ ուղղություններով`

ա) ինովացիոն ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում.

բ) ինովացիոն նախագծերի  իրականացում.

գ) կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում.

դ) խորհրդատվություն.

ե) տեխնոլոգիաների  փոխանցում  և  առևտրայնացում.

զ) միջազգային ստանդարտների ներդրում:

Ծրագիրը մշակվում է` հաշվի առնելով ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակայությունները:

Ծրագիրն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: Ծրագրի կատարման հաշվետվությունը ներկայացվում է տվյալ տարվա պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության հետ:

Ծրագրում ընդգրկվելու նպատակով ներկայացված  ինովացիոն նախագծերի  մրցույթների անցկացման և  ֆինանսավորման կարգը հաստատում է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը` լիազոր մարմնի ներկայացմամբ:

 

Հոդված 9. Լիազոր մարմնի իրավասությունները

 

Լիազորված մարմնի իրավասություններն են`

ա) ինովացիոն գործունեության սուբյեկտների ներկայացրած հայտերի հիման վրա  մրցութային կարգով ընտրված նախագծերից ամենամյա ծրագիրը  ձևավորելը.

բ) ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները սահմանելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն առաջարկ ներկայացնելը.

գ) պետական  ինովացիոն ծրագրում ընդգրկվելու նպատակով ներկայացված ինովացիոն  նախագծերի  մրցույթների անցկացման և ֆինանսավորման կարգի նախագիծը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը.

№) ЗЭбніуЗбЭ ЭіЛіգНեсЗ чбсУіգЗпіПіЭ գЭіСіпЩіЭ Ё БЭпсбхГЫіЭ ПісգБ  Сілпі-пեЙБ.

ե) ЗЭбніуЗбЭ бЙбспбхЩ ЩЗзіЅգіЫЗЭ СіЩіգбсНіПубхГЫіЭ СіЩіПісգбхЩБ.

Ѕ) ЗЭбніуЗбЭ եЭГіПійбхуніНщЭեсЗ ПіЅЩінбсЩіЭ Ё нեсіПіЅЩінбсЩіЭ  нեсіբեсЫіЙ ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ ПійінісбхГЫбхЭ ійізісП ЭեсПіЫіуЭեЙБ:

 

Рб№ніН 10. ЖЭбніуЗбЭ գбсНбхЭեбхГЫіЭ эЗЭіЭлінбсЩіЭ іХբЫбхсЭեсБ

 

Ինովացիոն գործունեության ֆինանսավորումը կամ համաֆինանսավորումը կարող է իրա-կանացվել հետևյալ աղբյուրներից`

і) еեпіПіЭ բЫбхзեЗу:

ЖЭбніуЗбЭ գбсНбхЭեбхГЫіЭБ еեпіПіЭ ізіПубхГЫбхЭЭ  ЗсіПіЭіунбхЩ ї  НсіգсЗ ліС-ЩіЭЭեсбхЩ` ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ բЫбхзեбн ЭіЛіпեлніН ійіЭУЗЭ пбХбн.

բ) ЗЭбніуЗбЭ գбсНбхЭեбхГЫіЭ лбхբЫեПпЭեсЗ ЩЗзбуЭեсЗу, іЫ№ ГнбхЩ` іЫЙ іХբЫбхсЭեсЗу лпіунбХ ЩЗзбуЭեсЗу.

գ) пեХіПіЭ, ыпісեсПсЫі Эեс№сбХЭեсЗ Ё ЩЗзіЅգіЫЗЭ эЗЭіЭліПіЭ ПіЅЩіПեсебхГЫбхЭ-ЭեсЗ бх СЗЩЭі№сіЩЭեсЗ ЩЗзбуЭեсЗу.

№) нեЭгбхсіЫЗЭ СЗЩЭі№сіЩЭեсЗу:

 

Рб№ніН 11. ЖЭбніуЗбЭ գбсНбхЭեбхГЫіЭ бЙбспбхЩ ЩЗзіЅգіЫЗЭ

                    СіЩіգбсНіПубхГЫбхЭБ

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը խրախուսում է ինովացիոն գործունեության ոլորտում  միջազգային համագործակցությունը՝ միջազգային պայմանագրերի, միջազգային ինովացիոն ծրագրերի  և  նախագծերի  շրջանակներում:

2. ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ ысեЭл№сбхГЫіЩբ ліСЩіЭніН Пісգбн Иեй-ЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ пісіНщбхЩ ыпісեсПсЫі щіХіщіуЗЭեсЗ, щіХіщі-уЗбхГЫбхЭ гбхЭեубХ іЭУіЭу Ё ыпісեсПсЫі ЗсініբіЭіПіЭ іЭУіЭу ЩілЭіПубхГЫіЩբ ПісбХ եЭ лпեХНнեЙ ЗЭбніуЗбЭ գбсНбхЭեбхГЫіЩբ ЅբіХнбХ ПіЅЩіПեсебхГЫбхЭЭեс:

Գ И аф К 4

єјрІцІОЖв ёрафЪВ

 

Рб№ніН 12. ъсեЭщЗ бхЕЗ Щեз ЩпЭեЙБ

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                  Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20 մարտի 2007 թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ - 21