«Էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2013թ. մայիսի 30-ին

Հոդված 1.«Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-6 օրենքի 12-րդ հոդվածում` 

1) «ա» կետից հանել «ԼՂՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով» բառերը. 

2) «զ» կետում «կանոնները» բառից հետո լրացնել «և կարգերը» բառերը:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

   14 հունիսի 2013թ.

   ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-25-Ն