«Էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի 5-ին

Հոդված 1.«Էներգետիկայի  մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-6, այսուհետ՝ օրենք) 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«2. Սահմանված սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունվելուց երեսուն օր հետո:

Սակագների գործողության ժամկետը վեց ամսից պակաս չի կարող լինել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ`

ա) լիցենզավորված անձը խախտում է գործունեության լիցենզիայի պայմանները.

բ) սահմանված սակագների մեծությունների` դատական կարգով բողոքարկման արդյունքում դատարանի վճռի հիման վրա Հանձնաժողովն ընդունում է սակագնի սահմանման վերաբերյալ նոր որոշում:

Սույն կետի «ա» ենթակետում նշված դեպքում Հանձնաժողովն իրավունք ունի նշված ժամկետից շուտ փոխելու լիցենզավորված անձի սակագները, որոնք ուժի մեջ կմնան մինչև նրա կողմից թույլ տրված խախտման վերացումը:»:

 

Հոդված 2.Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 37-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

5 հոկտեմբերի  2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-71