Էներգետիկայի բնագավառում և էլեկտրասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքով`

ա) կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգում էլեկտրական էներգիայի արտադրության, կերպափոխման, հաղորդման և բաշխ-ման գործունեություն իրականացնող («Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված ու չլիցենզավորված) անձանց, տեխնո-լոգիական և կենցաղային նպատակներով էլեկտրական էներգիա սպառողների (այսուհետ` սպա-ռողներ) էլեկտրատեղեկայանքների տեխնիկական ստուգումների կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև ստուգումների միջոցով իրականացվող տեխնի-կական վերահսկողության խնդիրներն ու շրջանակները.

բ) սահմանվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականաց-նող անձանց ու սպառողների, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկական համակարգում և էլեկտրա-սպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի լիազո-րությունները:

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

տեխնիկական ստուգումներ՝ էլեկտրատեղակայանքների փաստացի տեխնիկական վիճակի, կատարված կառուցման, վերակառուցման և հավաքակցման աշխատանքների ու նախագծի հա-մապատասխանության հաստատման նպատակով իրականացվող ակնադիտական, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերին էլեկտրատեղակայանքների համապա-տասխանությունը հաստատող փորձարկումների ու չափումների փաստաթղթերի ուսումնասիրու-թյուններ.

տեխնիկական վերահսկողություն՝ տեխնիկական ստուգումների միջոցով իրականացվող գործընթաց, որն ուղղված է էլեկտրատեղակայանքների գործարկման ժամանակ, ինչպես նաև շահագործման ընթացքում և տեղի ունեցած պատահարների դեպքում տեխնիկական կանոնակար-գերի նորմերի պահանջների խախտումների հայտնաբերմանն ու դրանց վերացմանը.

էլեկտրատեղակայանքներ՝ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված էլեկտրական մեքենաների, սարքերի, սարքավորումների« էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց կառավարման ու պաշտպանության սարքերի համախումբ, որոնք նախատեսված են էլեկտրական էներգիայի արտադրության, հաղորդման, կերպափոխման, բաշխման կամ սպառման համար.

վերակառուցվող էլեկտրատեղակայանք` գործող էլեկտրատեղակայանք, որտեղ լրացուցիչ էլեկտրասարքավորումների տեղադրման ու հավաքակցման և (կամ) էլեկտրատեղակայանքի հան-գույցի ապահավաքակցման կամ փոխարինման արդյունքում տեխնիկական անձնագրի, տեխնի-կական պայմանների, նախագծի փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջացել.

գործարկման եզրակացություն՝ տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերին էլեկտրատեղա-կայանքների համապատասխանությունը հաստատող փաստաթուղթ, որը տալիս է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող լիազոր կառավարման մարմինը և հավաստում էլեկտրաէներ-գետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձի կամ սպառողի էլեկտրատեղա-կայանքների` տվյալ պահին գործարկմանը պատրաստ լինելու մասին.

պատահար՝ էլեկտրատեղակայանքների բնականոն աշխատանքի խաթարում, այդ թվում՝ մարդկանց կյանքին, գույքին և շրջակա միջավայրին վնասի պատճառմամբ: Պատահարների դասակարգումը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 3. Օրենքի գործողության ոլորտը

 

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների վրա:

 

Հոդված 4. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում և էլեկտրասպառման ոլորտում

                  տեխնիկական վերահսկողության պետական քաղաքականության

                  խնդիրները

 

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում և էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վե-րահսկողության պետական քաղաքականության խնդիրներն են`

ա) մարդկանց կյանքի, գույքի և շրջակա միջավայրի՝ տեխնիկական կանոնակարգերով սահ-մանված անվտանգության նորմերի պահպանման ապահովումը.

բ) էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության և անվտանգության ապահովումը:

 

Հոդված 5. Տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը

 

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում և էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վե-րահսկողությունն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)՝ օրենքով սահման-ված իր իրավասության շրջանակներում:

 

Հոդված 6. Լիազոր մարմնի գործառույթները

 

1. Լիազոր մարմինը`

ա) էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների էլեկտրատեղակայանքներում կատարում է տեխնիկական ստուգումներ, բայց ոչ հա-ճախ, քան տարին մեկ անգամ.

- 110 կՎ և բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքներում, համակարգի հուսալիության և անվտանգության չափանիշների պահպանման նպատակով,

- որոշակի դեպքերում, մինչև 110 կՎ լարման էլեկտրատեղակայանքներում, Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ,

բ) էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական ստուգումների արդյունքներով, տեխնիկա-կան կանոնակարգերի պահանջների խախտումներ հայտնաբերելիս, կազմում է ակտ-կարգադ-րագրեր, վերահսկում դրանցում նշված պահանջների կատարումը և կայացնում որոշում՝ սույն օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման մասին.

գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տալիս է 6 կՎ և բարձր լարման նոր կառուցվող և վերակառուցվող էլեկտրատեղակայանքների գոր-ծարկման եզրակացություններ՝ թույլատրելով դրանց գործարկումը.

դ) վարում է տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի խախտումների վերաբերյալ վիճակա-գրություն.

ե) ներկայացնում է առաջարկություններ նոր տեխնիկական կանոնակարգեր ընդունելու կամ գործող տեխնիկական կանոնակարգերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբեր-յալ:

2. Լիազոր մարմինը էլեկտրատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դեպքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով, իրականացնում է դրանց մասնագիտական քննությունը տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի խախտման բացահայտման և համապատասխան եզրակացություն կազմելու նպատակով:

 

Հոդված 7. Տեխնիկական ստուգումների կարգը

 

1. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձանց ու սպառողների էլեկտրատեղակայանքներում տեխնիկական ստուգումները կատարվում են «Լեռ-նային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

2. Նոր կառուցված, վերակառուցված, տեխնիկական կանոնակարգերի խախտմամբ պայմա-նավորված շահագործման դադարեցումից հետո վերագործարկվող էլեկտրատեղակայանքի տեխ-նիկական ստուգման ընթացքում լիազոր մարմնի ներկայացուցիչը շահագործող անձնակազմից կարող է պահանջել էլեկտրատեղակայանքի առանձին հանգույցների փորձարկման իրականա-ցում:

3. Նոր կառուցված, վերակառուցված, տեխնիկական կանոնակարգերի խախտմամբ պայմա-նավորված շահագործման դադարեցումից հետո վերագործարկվող էլեկտրատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին էլեկտրատեղա-կայանքի համապատասխանության մասին տրված գործարկման եզրակացության առկայության դեպքում:

4. Էլեկտրատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների քննության արդյունքում լիազոր մարմնի կազմած ակտ-կարգադրագիրը պետք է ներառի պատահարի ծագման պատճառ-ների, զարգացման և հետագա ընթացքի վերաբերյալ մասնագիտական գնահատականներ:

 

Հոդված 8. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող

                  անձանց և սպառողների իրավունքներն ու պարտականությունները

 

1. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձինք ու սպառողներն իրավունք ունեն լիազոր մարմնի տեխնիկական վերահսկողության իրականացմամբ պայմանավորված գործողությունները բողոքարկելու վերադասության կամ դատական կարգով:

2. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձինք ու սպառողները պարտավոր են`

ա) թույլատրել լիազոր մարմնի ներկայացուցիչների մուտքը էլեկտրատեղակայանքներ` սույն օրենքով նախատեսված տեխնիկական ստուգումներ իրականացնելու համար.

բ) լիազոր մարմնի տված կարգադրագրերի համաձայն և դրանցում նշված ժամկետներում իրականացնել միջոցառումներ՝ ուղղված տեխնիկական ստուգումների արդյունքում հայտնաբեր-ված տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի խախտումների վերացմանը.

գ) ինքնուրույն կամ լիազոր մարմնի տված կարգադրագրի համաձայն անհապաղ դադա-րեցնել այն էլեկտրատեղակայանքների (հանգույցների) շահագործումը, որոնց ընթացիկ տեխնի-կական վիճակն սպառնում է մարդկանց կյանքին, գույքին և շրջակա միջավայրին.

դ) չգործարկել էլեկտրատեղակայանքը՝ մինչև լիազոր մարմնից գործարկման եզրակացու-թյուն ստանալը:

3. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող անձինք պա-տահարի դեպքում պարտավոր են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտնել լիազոր մարմնին:

 

Հոդված 9. Պատասխանատվության միջոցները

 

1. Սույն օրենքի և տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերի պահանջները խախտելու համար էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործունեություն իրականացնող ան-ձանց ու սպառողների համար սահմանվում են պատասխանատվության հետևյալ միջոցները`

ա) նախազգուշացում.

բ) էլեկտրատեղակայանքի (հանգույցի) շահագործման դադարեցում.

գ) տուգանք:

2. Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերի խախտում հայտնաբերելու դեպ-քում լիազոր մարմնի տեսչական անձնակազմը կիրառում է «ա» կետում նշված պատասխանատ-վության միջոցը: Եթե էլեկտրատեղակայանքի (հանգույցի) տեխնիկական վիճակը կարող է պա-տահարի առաջացման պատճառ դառնալ ու սպառնալ մարդկանց կյանքին, գույքին և շրջակա միջավայրին, տեսուչը կիրառում է «բ» կետով սահմանված պատասխանատվության միջոցը՝ մեկ օրվա ընթացքում զեկույց ներկայացնելով իր անմիջական ղեկավարությանը՝ կատարած գործո-ղությունների հիմնավորմամբ:

Լիազոր մարմնի (ստորաբաժանման) ղեկավարը կիրառում է «գ» կետում նշված պատաս-խանատվության միջոցը:

 

Հոդված 10. Լիազոր մարմնի պատասխանատվությունը

 

Լիազոր մարմնի տեսչական անձնակազմն իր գործողությունների համար պատասխանատ-վություն է կրում օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

30 հունիսի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-211