«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-113 օրենքի (այսուհետ՝  օրենք) 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասում`

1) «պահպանվում են» բառերը փոխարինել «պահպանվում է» բառերով.

2) «ամսական դրամական բավարարումը և այլ լրացուցիչ վճարներ» բառերը փոխարինել «պաշտոնային դրույքաչափը» բառերով.

3) «ամսական դրամական բավարարման և այլ լրացուցիչ վճարների» բառերը փոխարինել «պաշտոնային դրույքաչափի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասում`

1)«վճարվում են» բառերը փոխարինել «վճարվում է» բառերով.

2)«ամսական դրամական բավարարումը և այլ լրացուցիչ վճարներ» բառերը փոխարինել «աշխատավարձը» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 49-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասում «դրամական և նյութական բավարարումները պահպանվում են» բառերը փոխարինել «աշխատավարձը պահպանվում է» բառերով, իսկ «դրամական բավարարումից» բառերը փոխարինել «աշխատավարձից» բառով:

2) 4-րդ մասից հանել «երկարամյա ծառայության համար հավելավճար վճարելու,» բառերը:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-71-Ն