‹‹Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2013թ. մայիսի 30-ին

Հոդված 1.«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովու­թյան մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18‑ի ՀՕ-42 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասի վերջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմին` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափով, իսկ նշված կազմից երկկողմանի ծնողազուրկ (որբ) զինծառայողներին` պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմի համարսահմանված չափի քսանապատիկի չափով:»:

 

Հոդված 2.Օրենքի 39-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Զինծառայողները ենթակա են ծառայողական պարտականություններ, մարտական հերթապահություն ու հատուկ առաջադրանք կատարելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվելու (մահանալու) դեպքերից պարտադիր պետական ապահովագրության:».

2) 3-րդ մասը «գումարների» բառից հետո լրացնել «չափերը,»բառը:

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

      ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

    14 հունիսի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-29-Ն