«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2007թ. նոյեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահո-վության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (22 հունվարի 1999 թվա-կանի, ՀՕ-42) 30-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասով.

«Սույն օրենքի 13-րդ հոդվածում նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծա-ռայողներին, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներին տարվա ընթացքում կարող է վճարվել միանվագ դրամական օգնություն՝ Լեռնա-յին Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և  չափով»:

 

Հոդված2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

                ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

              ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

  

 

18 դեկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-86