«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2004թ. մայիսի 19-ին

Հոդված 1. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «տրվում է» բառը փոխարինել «որպես խրախուսանք կարող է տրվել» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                      Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

22 մայիսի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 114