«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 1999թ. նոյեմբերի 29-ին

        Հոդված 1. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 26 հոդվածի 3-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

            «Նշանակված, բայց ժամանակին չպահանջված կենսաթոշակի գումարները վճարվում են կենսաթոշակ ստանալու համար դիմում տալուն նախորդող ամենաշատը երեք տարվա համար»:

            Հոդված 2. Օրենքի 28 հոդվածի վերջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

            «Նշված գումարները վճարվում են, եթե դրանց համար դիմում է տրվել կենսաթոշակառուի մահվանից ոչ ուշ, քան 12-ամսյա ժամկետում»:

            Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

11 դեկտեմբերի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-75