«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 1999թ. մարտի 24-ին

Հոդված 1. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 2 հոդվածի «համակարգի» բառից հետո ավելացնել.

«Ստեփանակերտ քաղաքի եւ շրջանների մասնագիտացված ռազմականացված հրշեջ կազմավորումների» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 26 հոդվածի 3-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Ժամանակին չպահանջված կենսաթոշակի հասանելիք գումարները վճարվում են կենսաթոշակ ստանալու համար դիմում տալուն նախորդող ոչ ավելի, քան 6 ամսվա համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության պետական լիազորված մարմնի կողմից, եթե կենսաթոշակառուն հասանելիք գումարները չստանալու պատճառների մասին նախօրոք հայտնել է լիզորված մարմնին, իսկ 6 ամիսը գերազանցող ժամկետի համար՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (3 տարի վաղեմության ժամկետով)»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 28 հոդվածի վերջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Նշված գումարները վճարվում են, եթե դրանց ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերով դիմումը տրվել է կենսաթոշակառուի մահվանից ոչ ուշ, քան երկամսյա ժամկետում, իսկ սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                 Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

6 ապրիլի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-55