«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2011թ. փետրվարի 17-ին

Հոդված 1. «Զինապարտության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-182 օրենքի 12-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով`

«3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» ենթակետի հիմքով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված քաղաքացիները զորակոչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության և նախնական զինվորական պատրաստության ծրագիրը յուրացնելուց հետո հանձնում են ստուգարքներ, զինվորական երդումն ընդունելուց հետո արձակվում պահեստազոր և վերցվում հաշվառման համապատասխան տարածքային զինկոմիսարիատում:»£

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

     4 մարտի 2011թ.

     ք.Ստեփանակերտ

     ՀՕ-8-Ն