«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքի առանձին հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2004թ. մայիսի 19-ին

Ðá¹í³Í 1. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ׳ݳã»É §¼Çݳå³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ (³ÛëáõÑ»ï` ûñ»Ýù) 19-22-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÝ áõ 28-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÁ:

 

Ðá¹í³Í 2. úñ»ÝùÇ 23-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ §ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ¦ µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É §¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Éáõ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»-ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 4-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ¦ µ³é»ñáí:

 

Ðá¹í³Í 3.  êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý å³ÑÇó:

 

 

ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

ܲʲ¶²Ð`                          ².ÔàôβêÚ²Ü

 

 

 

 

 

 

22 Ù³ÛÇëÇ 2004 Ã.

ù.êï»÷³Ý³Ï»ñï

Ðú- 116