«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2015թ. փետրվարի 26-ին

Հոդված 1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-147 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ և 4-րդ մասերով.

«3. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտները մինչև զբոսաշրջային գործունեություն սկսելը պարտավոր են հաշվառվել լիազոր մարմնի կողմից` զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների հաշվառման մատյանում: Հաշվառման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

  1. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող հաշվառված սուբյեկտներին տրվում է համապատասխան վկայական:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետով. 

«6) հաշվառման վկայականը:».

2) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետով.

«9) հաշվառման վկայականը:»:

 

Հոդված 3. Անցումային դրույթներ

Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը գործող զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտները պետք է ներկայանան հաշվառման սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2015թ. մարտի 13

Ստեփանակերտ

ՀՕ-5-Ն