«Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հոդված 1. «Եկամտային  հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-86-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

 1) 7-րդ կետի «դրամական բավարարումը և դրան հավասարեցված վճարումները» բառերը փոխարինել «պաշտոնային դրույքաչափը և ծխախոտի դիմաց դրամական փոխհատուցումները» բառերով.

2) 16-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և դրա գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

 

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

2014թ. նոյեմբերի 18

Ստեփանակերտ

ՀՕ-46-Ն